Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim i Józefowie

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego

Dbamy o zdrowie naszych pacjentów i klientów

AKTUALNOŚCI

Światowy dzień cukrzycy>

Zapraszamy na badania profilaktyczne!

Szanowni Państwo, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie realizuje projekt pn.: „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS). Zapraszamy:
• osoby zamieszkujące jedno z województw: mazowieckie, śląskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie
• wiek: 40-65 lat
• osoby z grupy ryzyka: palące papierosy, nadużywające alkoholu, z grupy ryzyka zakażeniem wirusem HPV (mające niezabezpieczone prezerwatywą oralne kontakty seksualne)
lub osoby spoza grup ryzyka, ale mające utrzymujący się przez przynajmniej 3 tygodnie jeden z niżej wymienionych objawów:
• pieczenie języka,
• niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej,
• ból gardła,
• przewlekła chrypka,
• guz na szyi,
• niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,
• ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem
Badania obejmują: konsultację lekarza specjalisty – laryngologa oraz badanie fiberoskopem. W uzasadnionych przypadkach: USG szyi, biopsja cienkoigłowa, pobranie wycinka do badania histopatologicznego. Osobom spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu.
Rejestracja na wizytę tylko telefonicznie. Nr telefonu: 573 498 657 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-16.00.
Więcej informacji
Link do programu profilaktyki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie nagrywania rozmów telefonicznych

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki; lub e-mail: iod@gpszlo-ozarów.pl;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f rejestrowanie rozmów jest realizowane ze względu na prawnie uzasadniony interes placówki, którego celem jest:
1) umożliwienie jednoznacznego ocenienia rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy GSPZLO a Pacjentem,
2) kontrola udzielania informacji przez pracowników,
3) podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów,
4) zbieranie materiałów potwierdzających proces umówienia się na wizytę jak i bieżących spraw medycznych,
jak również art. 9 ust. 2 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.
5. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące.
6. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych celach niż niniejszym Regulaminem.
7. Rejestracji i zapisowi podlega tylko fonia.
8. Podczas rejestrowania rozmowy rejestrowane są wszystkie dane osobowe przekazywane przez rozmówcę. Jakakolwiek awaria systemu rejestracji rozmów nie wstrzymuje możliwości połączenia się i rozmowy telefonicznej.
9. W oparciu o otrzymane dane osobowe, nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje względem rozmówców ani rozmówca nie jest profilowany.
10. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi okres do 30 dni. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu w swoje dane (jeżeli nie naruszy to prywatności i praw przysługujących innym osobom, które znalazły się na nagraniu), oraz prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach, gdy zaistnieją do tego stosowne przesłanki.

LEKI NA RECEPTĘ

W związku z dużym obciążeniem linii telefonicznych i trudnością z dodzwonieniem się do Przychodni, prosimy o składanie zapotrzebowania na stale przyjmowane leki, w postaci pisemnej, bezpośrednio w Rejestracji Przychodni na ul. M.Konopnockiej 9 lub w Rejestracji Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A.
W takim zapotrzebowaniu koniecznie proszę podać:
1. dane pacjenta (imię, nazwisko, PESEL)
2. wykaz kończących się leków
3. aktualny numer telefonu do Pacjenta
Podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego umożliwi przesłanie kodów recept przy użyciu SMS. Podobnie mogą być przesłane Pacjentom e-skierowania do innych świadczeń medycznych.

Szanowni Państwo,
Przy składaniu zapotrzebowania na stale przyjmowane leki, istnieje możliwość wypisania, na Państwa wniosek, e-recepty nawet na cały rok (np. na 12 opakowań leku). Taką receptę można realizować w aptece i odbierać leki w miarę zużywania kolejnych opakowań medykamentów, nie ma konieczności jednorazowego wykupienia wszystkich opakowań leków przyjmowanych na stałe. Kod recepty będzie ważny przez cały czas na jaki zostanie wystawiona recepta (np. na rok). Żeby nie tworzyć niepotrzebnych zapasów leków oraz nie obciążać budżetu domowego, taką receptę można realizować np. co miesiąc, przy czym jednorazowo nie można odebrać w aptece leków zaordynowanych na więcej niż na 180 dni.
W celu ułatwienia zgłaszania zapotrzebowania na leki do Państwa dyspozycji został uruchomiony adres mailowy: recepty@gspzlo-ozarow.pl
Inne sprawy niż wnioski o wypisanie leków zgłaszane na ten adres mailowy nie będą rozpatrywane.
Pacjenci, którzy nie będą mogli przekazać zapotrzebowania na leki w formie "papierowej" lub elektronicznej proszeni są o kontakt:
1. Rejestracja Przychodni w Ożarowie Mazowieckim ul. M.Konopnickiej 9 tel. 22 344 86 00
2. Rejestracja w Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A tel. 344 86 50
Telefoniczne zapotrzebowania na leki można składać od poniedziałku do piątku po godzinach 11:00.
Zachęcamy również do zakładania Internetowego Konta Pacjenta w serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia www.pacjent.gov.pl
W IKP jest możliwość sprawdzenia i wglądu w e-recepty, e-skierowania czy e-zwolnienia oraz uzyskiwania zwrotnych wiadomości pocztą elektroniczną i sms na telefony komórkowe.

Kontakt do rejestracji

KONOPNICKIEJ 9

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
ul. Konopnickiej 9

Czynne PON. - PT.: 8.00 – 18.00
Rejestracja czynna od godz. 7:30

Tel. 22 344 86 00
Fax : 22 344 86 60

JÓZEFÓW

05-860 JÓZEFÓW
ul. Lipowa 28A

Czynne PON. - PT.: 8.00 – 18.00
Rejestracja czynna od godz. 7:30

Tel. 22 344 86 50
Fax. 22 344 86 63

KONOPNICKIEJ 8

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
ul. Konopnickiej 9

Rejestracja do lekarzy specjalistów i diagnostyki obrazowej
Czynne PON. - PT.: 8.00 – 18.00

Tel. 22 344 86 30
Fax : 22 344 86 62

Mobirise

E-USŁUGI W PRZYCHODNI OŻARÓW!

Gminne ośrodki zdrowia z dofinansowaniem unijnym na e-usługi

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W naszych przychodniach przyjmują lekarze pierwszego kontaktu dla dzieci oraz osób dorosłych. Konsultacji udziela także lekarz specjalista Geriatrii.

PUNKT SZCZEPIEŃ

W punktach szczepień realizujemy szczepienia obowiązkowe zgodnie z kalendarzem szczepień. Szczepienia prowadzimy w obu placówkach.
 Na szczepienia dzieci zgłaszają się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Szczepienie poprzedzone jest zawsze badaniem lekarskim, także szczepienia tzw. zalecane, odpłatne.

Szczegółowe informacje u lekarzy POZ oraz w punktach szczepień.

Prowadzimy szczepienia przeciwko m.in.:

WZW –B, WZW A i B
Grypie
Kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu
Meningokokom
Pneumokokom
HPVDiagnostyka Obrazowa

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

W Przychodni w Ożarowie Mazowieckim konsultacji udzielając specjaliści:

  •  Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
  • Diabetologii
  • Endokrynologii
  • Ginekologii
  • Kardiologii
  • Neurologii
  • Medycyny Pracy
  • Otolaryngologii

Nasi specjaliści przyjmują na NFZ i komercyjnie. Zadzwoń, aby dowiedzieć się szczegóły

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna w Przychodni w Ożarowie Mazowieckim to nowoczesna przestrzeń zajmująca całe II piętro w budynku. Znajdujący się w nim nowy sprzęt do fizykoterapii m.in. prądy, elektrostymulacje, jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, magnetoterapia, laser, lampa sollux czy kriotrapia miejscowa. Wszystkie zabiegi realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę. Wykonujemy także kinezyterapię w zakresie terapii indywidualnej 15 minutowej i 30 minutowej, masaż 15 i 30 minutowy, ćwiczenia w obciążeniu.


W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 3448603

Poradnia Rehabilitacyjna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16:30 przy uwzględnieniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Dla Państwa wygody została przygotowana także szatnia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

AKTUALNE POSTĘPOWANIA

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA

Konkurs ofert

Konkurs ofiert na świadczenie usługi transportu drogowego przewozu taksówką osób udzielających świadczenia medyczne

Konkurs ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim

Aktualizacja z dnia 29.10.2021

Aktualizacja z dnia 13.12.2021

Konkurs ofert z dnia 05.11.2021

Zamówienie publiczne na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych regenerowanych i nowych do urządzeń drukujących

UNIEWAŻNIONE PRZETARGI

Unieważniony przetarg

Zakup wraz z sukcesywną dostawą produktów leczniczych/wyrobów medycznych (GSPZLO.2.2020)

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

Zakończone postępowanie przetargowe

Zapytanie ofertowe nr GSPZLO.081.1.2019 na przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn. "Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych".


Zakończone postępowanie przetargowe

Ogłoszenie o konkursie Przełożona Pielęgniarek GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim
Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Sekretariatu upływa w dniu 08 listopada 2019r. 

Zakończone postępowanie przetargowe

Zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych urządzeń (klimatyzatory) dla GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim 
GSPLO.4.2019

Zakończone postępowanie przetargowe

Zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowych urządzeń (klimatyzatory) dla GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim 
GSPLO.2.2019

Zakończone postępowanie przetargowe

Zakup wraz z dostawą i montażem systemu monitoringu CCTV dla GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim.
Ogłoszenie nr 601900-N-2019 oraz nr 540206328 z dnia 25.09.2019

OGŁOSZENIE O PRACĘ


Zapraszamy lekarzy specjalizacji

MEDYCYNA RODZINNA, INTERNISTA, PEDIATRA

do pracy w naszej Przychodni.

Zapraszamy również innych lekarzy chcących pracować w POZ,
którzy chcą współpracować z naszymi Przychodniami

Zapraszamy do naszych placówek

Przychodnia w Ożarowie Mazowieckim

Adres:

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
ul. Konopnickiej 8

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
ul. Konopnickiej 9

Filia w Józefowie

Adres:

05-860 JÓZEFÓW
ul. Lipowa 28A

Administracja

Księgowość: Tel. 22 344 86 20
Administracja: Tel. 22 344 86 16

Kierownictwo

Kierownik:
Waldemar Roszkiewicz
Tel. 22 344 86 10

Zastępca Kierownika
Magdalena Dawgiałło

© Copyright 2019 CPI STUDIO sp. z o.o. - All Rights Reserved

This web page was created with Mobirise