COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie nagrywania rozmów – telefonicznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie nagrywania rozmów – telefonicznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie nagrywania rozmów telefonicznych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki; lub e-mail: iod@gpszlo-ozarów.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f rejestrowanie rozmów jest realizowane ze względu na prawnie uzasadniony interes placówki, którego celem jest:
 • umożliwienie jednoznacznego ocenienia rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy GSPZLO a Pacjentem,
 • kontrola udzielania informacji przez pracowników,
 • podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów,
 • zbieranie materiałów potwierdzających proces umówienia się na wizytę jak i bieżących spraw medycznych,

jak również art. 9 ust. 2 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.
 2. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące.
 3. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych celach niż niniejszym Regulaminem.
 4. Rejestracji i zapisowi podlega tylko fonia.
 5. Podczas rejestrowania rozmowy rejestrowane są wszystkie dane osobowe przekazywane przez rozmówcę. Jakakolwiek awaria systemu rejestracji rozmów nie wstrzymuje możliwości połączenia się i rozmowy telefonicznej.
 6. W oparciu o otrzymane dane osobowe, nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje względem rozmówców ani rozmówca nie jest profilowany.
 7. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi okres do 10 dni (należy wpisać jaki jest u Was okres przechowywania nagrania). W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa
  Stawki 2.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu w swoje dane (jeżeli nie naruszy to prywatności i praw przysługujących innym osobom, które znalazły się na nagraniu), oraz prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach, gdy zaistnieją do tego stosowne przesłanki.

 

Skip to content