COVID-19: Pamiętaj o maseczce na twarzy oraz dezynfekcji rąk. Dziękujemy.

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, mający siedzibę w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Marii Konopnickiej 8

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@alfamazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

ODBIORCY DANYCH: Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą)

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Pani / Pana danych administrator nie zamierza przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osoby bezpośrednio udostępniającej dane lub od osoby wskazującej dane bądź od osoby będącej opiekunem prawnym.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie nagrywania rozmów telefonicznych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

 1. administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego (GSPZLO) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Marii Konopnickiej 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki; lub e-mail: iod@gpszlo-ozarów.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz art. 6 ust. 1 lit. f rejestrowanie rozmów jest realizowane ze względu na prawnie uzasadniony interes placówki, którego celem jest:
 • umożliwienie jednoznacznego ocenienia rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy GSPZLO a Pacjentem,
 • kontrola udzielania informacji przez pracowników,
 • podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów,
 • zbieranie materiałów potwierdzających proces umówienia się na wizytę jak i bieżących spraw medycznych,

jak również art. 9 ust. 2 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.
 2. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące.
 3. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych celach niż niniejszym Regulaminem.
 4. Rejestracji i zapisowi podlega tylko fonia.
 5. Podczas rejestrowania rozmowy rejestrowane są wszystkie dane osobowe przekazywane przez rozmówcę. Jakakolwiek awaria systemu rejestracji rozmów nie wstrzymuje możliwości połączenia się i rozmowy telefonicznej.
 6. W oparciu o otrzymane dane osobowe, nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje względem rozmówców ani rozmówca nie jest profilowany.
 7. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi okres do 10 dni (należy wpisać jaki jest u Was okres przechowywania nagrania). W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa
  Stawki 2.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu w swoje dane (jeżeli nie naruszy to prywatności i praw przysługujących innym osobom, które znalazły się na nagraniu), oraz prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach, gdy zaistnieją do tego stosowne przesłanki.
Skip to content